JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS?Jedną ze zmian wprowadzonych 19 stycznia 2013 r. do polskiego prawa mocą Ustawy o kierujących pojazdami jest wdrożenie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), który - według rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.


Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek z oświadczeniem o miejscu zamieszkania (dostępny na miejscu w urzędzie)

  • kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od  wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku.

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (cena ustawowa 200zł)

  • kserokopia prawa jazdy, jeżeli było wcześniej wydane

  • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców (przynajmniej jeden rodzic składa podpis przy urzędniku). W przypadku sprawowania władzy wyłącznie przez jednego z rodziców należy okazać dokument potwierdzający ten fakt.

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

  • cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.


Uwaga!

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy - art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151, z późn. zm.).


 (źródło i więcej informacji na stronie: UM WROCŁAW)